Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Unilever Belgium NV, gevestigd te Brussel aan de Humaniteitslaan 292, hierna gezamenlijk te noemen: ‘Unilever’.

Indien je gebruik wenst te maken van de website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Aanmelden
1. Om je aan te melden voor de website dien je 18 jaar of ouder te zijn, tenzij je toestemming hebt van je wettelijke vertegenwoordiger.
2. Je mag je slechts één keer aanmelden voor de website.
3. Om je aan te melden, dien je bepaalde persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens dienen correct, volledig en actueel te zijn.
4. Voor bepaalde onderdelen van de website dien je zelf een gebruikersnaam en een wachtwoord te bedenken. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat jouw gebruikersnaam en wachtwoord geheim blijven. Je mag nooit gebruik maken van de gebruikersnaam en het wachtwoord van een andere deelnemer.

Artikel 2 Materiaal geplaatst op de website
Als deelnemer heb je de mogelijkheid om zelf op de website foto’s op te laten en reacties te plaatsen, gezamenlijk: ‘Materiaal’. Het Materiaal wordt niet gescreend voor publicatie, de deelnemer is wel verplicht zich te houden aan de verplichtingen die in artikel 3 vermeld staan. Materiaal dat op de website geplaatst wordt is in de meeste gevallen voor iedereen zichtbaar. Sterker nog, leden hebben de mogelijkheid het Materiaal die een ander lid op de website plaatst, te delen via verschillende Social Media kanalen. Het is aangeraden je eigen identiteit geheim te houden (dus bijvoorbeeld niet je echte naam, je e-mailadres, huisadres of telefoonnummer in een tekst vermelden).

Artikel 3 Regels voor de website
1. Als deelnemer dien je bij het gebruik van de website alle regels en instructies die gelden voor de diverse onderdelen in acht te nemen.
2. Wanneer je Materiaal plaatst op de website gelden in ieder geval de volgende regels.
Het is verboden om:
(a) Materiaal te plaatsen, te verspreiden of op te laden (inclusief links die daarnaar kunnen verwijzen) dat onwettig is, beledigend, lasterlijk, obsceen of bedreigend van aard, of dat om andere redenen kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
(b) persoonlijke gegevens van andere personen te plaatsen, te verzamelen of op te slaan of het plegen van inbreuk op de privacy van anderen;
(c) Materiaal zoals foto’s te plaatsen waarop personen zijn afgebeeld die daarvoor geen toestemming hebben gegeven;
(d) je voor te doen als een ander persoon met de bedoeling om anderen te misleiden;
(e) computervirussen of andere schadelijke bestanden of programma’s te plaatsen, verspreiden of op te laden;
(f) Materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten en merkrechten) van derde(n) te plaatsen of te verspreiden;
(g) de website inclusief haar onderdelen op enige wijze te gebruiken waardoor de werking van de website wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder efficiënt wordt of de zogenaamde ‘ranking functie’ onregelmatig beïnvloedt;
(h) advertenties of ander commercieel materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame te plaatsen of te verspreiden;
(i) links te plaatsen met het doel om bepaalde websites, MSN Groups en dergelijke te promoten;
(j) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, “junkmail”, “spam”, of andere ongewenste berichten te plaatsen, te verspreiden of op te laden.

Artikel 4 Acties
1. Op de website kan je deelnemen aan diverse promotionele acties/wedstrijden/tombola’s (gezamenlijk ‘acties’).
2. Alleen in België woonachtige personen kunnen deelnemen aan acties.
3. Voor alle acties geldt dat over de uitslag niet kan worden gecorrespondeerd.
4. Indien er prijzen te winnen zijn bij de acties geldt dat deze prijzen persoonsgebonden zijn en dus niet overdraagbaar. Je kan ook nooit de prijs inruilen voor geld of een andere prijs. Als je de prijs niet wilt of de prijs kan niet aan je worden uitgekeerd omwille van een andere reden, dan vervalt de prijs.
5. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij acties en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
6. Er wordt slechts één prijs per actie per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
7. Met de winnaars van een actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
8. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de betreffende actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
9. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Unilever hierbij toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.
10. De overige voorwaarden/regels van de acties zullen worden gecommuniceerd op de website.

Artikel 5 Rechten op Materiaal
1. Je verleent hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om het Materiaal dat jij plaatst op de website, al dan niet in gewijzigde vorm, wereldwijd, gratis te gebruiken voor welk medium dan ook. Unilever is niet verplicht daarbij jouw naam te vermelden.
2. Wij behouden ons tevens het recht voor te allen tijde Materiaal dat door jou via de website openbaar wordt gemaakt, in te korten, te wijzigen, te vertalen of te verwijderen, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden en naar eigen inzicht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren vanwege plaatsgebrek, omdat het Materiaal in strijd is met deze algemene voorwaarden of omwille van andere redactionele overwegingen.
3. In het geval een derde zich beroept op onrechtmatigheid, inbreuk en/of strafbaarheid van het door jou geplaatste Materiaal, behouden wij ons het recht voor jouw naam en adres aan derden bekend te maken.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website, kan het zijn dat de informatie die wij hierop plaatsen onvolledig en/of onjuist is.
2. Als deelnemer aan de website erken je dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door jouw gebruik van de website.
3. Meer in het bijzonder zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door:
– handelingen door jou verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zou zijn ingegeven door op de website geplaatst Materiaal;
– de door Unilever uitgekeerde prijzen i.v.m. een actie;
– het wijzigen, onderbreken of beëindigen van een actie en/of het wijzigen van de prijzen;
– de onmogelijkheid de website te gebruiken; of
– het feit dat bepaald Materiaal (van andere deelnemers) op de website onjuist, onvolledig of onrechtmatig is.
4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het Materiaal dat je plaatst op de website. Je vrijwaart ons volledig van alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdend met jouw gebruik van de website.
5. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde jouw gebruik van de website op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.

Artikel 7 Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van de website zijn onze privacyverklaring en onze gebruiksvoorwaarden van toepassing die je elders op deze site aantreft.

Artikel 8 Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over de website of bijvoorbeeld van mening bent dat een andere deelnemer zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons.

Artikel 9 Diversen
1. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Indien en voorzover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.